Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41169
Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ thời kỳ mới
Authors: Trần, Đình Thắng
Lưu, Văn Ngọc
Keywords: Chất lượng
Hiệu quả
Công tác cán bộ
Quản lý
Sử dụng
Đào tạo
Bồi dưỡng cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 275 .- Tr.13-16
Abstract: Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết thì vấn đề quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ một cách đồng bộ, toàn diện các nội dung, biện pháp theo tinh thần cải cách. Đây chính là nội dung bài viết tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong thời kỳ mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41169
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.