Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4123
Title: Khảo sát ảnh hưởng của dịch chiết lá cây lược vàng (Callisia fragrans) đến chất lượng cá lóc (Channa striata) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Văn Bình
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của dịch chiết cây lược vàng (Callisia fragrans) đến chất lượng cá lóc (Channa striata) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm bao gồm ba nghiệm thức: (1) cá lóc phi lê được ngâm trong dịch chiết cây lược vàng ở nồng độ 260 μg/mL (IC50), (2) cá lóc phi lê được ngâm trong dịch chiết cây lược vàng ở nồng độ 876 μg/mL (IC100) và (3) cá lóc phi lê được ngâm trong nước đá. Cá lóc phi lê (60 miếng) được phân bố ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức bao gồm 20 miếng cá lóc phi lê, mỗi miếng cá lóc phi lê cho vào 1 túi PE nhỏ, 5 túi PE nhỏ cho vào 1 túi PE lớn và bảo quản bằng nước đá, tỷ lệ đá:cá là 1:1. Thu mẫu được thực hiện vào các ngày 0, 5, 10 và 15. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, vi sinh, giá trị cảm quan, cấu trúc, pH, WHC, TVB-N và PV. Kết quả cho thấy sản phẩm có thể sử dụng đến 10 ngày cho cả ba nghiệm thức. Sử dụng dịch chiết lá cây lược vàng đã làm hạn chế sự oxy hóa chất béo.
Description: 16 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4123
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
916.56 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.