Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41255
Title: Khác biệt về kế toán doanh nghiệp xây lắp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Nguyễn, Văn Bảo
Keywords: Doanh nghiệp xây lắp
Hợp đồng
Công tác kế toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Tập 205, Số 10 .- Tr.58-62
Abstract: Doanh nghiệp xây lắp đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bài viết này phân tích sự khác biệt về công tác kế toán nói riêng và công tác quản lý nói chung giữa các doanh nghiệp xây lắp và các doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác. Trên cơ sở đó, tác giả lưu ý về những vấn đề cần nắm vững trong công tác quản lý, đặc biệt là những lưu ý về công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41255
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.