Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41347
Title: Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Thanh Huyền
Keywords: An toàn thực phẩm
Quản lý an toàn thực phẩm
Thực hiện pháp luật
Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 275 .- Tr.65-69
Abstract: Những năm qua, mặc dù nhiều giải pháp nhằàm nâng cao chất lượng an toàn thục phẩm đã được thực thi, tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhưng, chất lượng thực phẩm của Việt Nam vẫn đang là mối lo thường trực của toàn xã hội. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan quản lý cần có những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, nhất là nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm để bảo bảo đảm chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội cho người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41347
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.