Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41372
Title: Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Authors: Hồng Văn
Keywords: Đảng
Đổi mới
Phương thức lãnh đạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.35-36,68
Abstract: Phương thức là danh từ chỉ phương pháp và hình thức tiến hành và thực hiện công việc trong đời sống xã hội. Có nhiều loại phương thức như: phương thức lãnh đạo của Đảng; phương thức hoạt động của các đoàn thể và tổ chức chính – xã hội; phương thức chỉ đạo thực hiện nghị quyết; phương thức đấu tranh… Phương thức lãnh đạo của Đảng là phương pháp và hình thức lãnh đạo của Đảng với mục tiêu ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đất nước độc lập, ổn định, phát triển, hòa nhập với xu thế phát triển trong khu vực và thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41372
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.