Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41376
Title: Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng của UBKT các cấp ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng thực tiễn và kinh nghiệm
Authors: Nguyễn, Hải Bình
Bùi, Văn Hải
Keywords: Kiểm tra
Kỷ luật
Đảng
Đảng bộ
UBKT
Hải Phòng
Thực tiễn
Kinh nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.32-35
Abstract: Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ của UBKT các cấp do Điều lệ Đảng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần tăng cường kỷ luật của Đảng, bảo đảm việc thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong việc thi hành kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41376
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.