Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41385
Title: Kinh nghiệm của UBKT Tỉnh ủy Sơn La trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Sùng, A Giao
Keywords: Kinh nghiệm
UBKT tỉnh Sơn La
Công tác kiểm tra
Dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.36-38
Abstract: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy Sơn La xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp; là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành không nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41385
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.