Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41385
Nhan đề: Kinh nghiệm của UBKT Tỉnh ủy Sơn La trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Tác giả: Sùng, A Giao
Từ khoá: Kinh nghiệm
UBKT tỉnh Sơn La
Công tác kiểm tra
Dấu hiệu vi phạm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.36-38
Tóm tắt: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy Sơn La xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp; là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành không nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41385
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.