Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41392
Nhan đề: Phòng chống "lợi ích nhóm" trong xây dựng chủ trương, nghị quyết, văn bản lãnh đạo của Đảng về phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường
Tác giả: Đặng, Thị Hồng Hoa
Từ khoá: Phòng chống
Lợi ích nhóm
Xây dựng
Chủ trương
Nghị quyết
Văn bản
Công nghiệp
Môi trường
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.42-45,49
Tóm tắt: Đảng ta luôn xác định phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế nước ta. Từ tổng kết thực tiễn trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị lãnh đạo phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41392
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.