Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41398
Title: Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, quy phạm về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an
Authors: Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Hoàn thiện
Văn bản
Quy định
Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Đảng bộ
Công an
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.46-49
Abstract: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong các đảng bộ công an được quan tâm, tăng cường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, UBKT các cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41398
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.