Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41414
Nhan đề: Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới - một số thành tựu và hạn chế
Tác giả: Lê, Tuấn Vinh
Lê, Thị Điệp
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đổi mới
Nghiên cứu lý luận
Tổng kết thực tiễn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 313 .- Tr.82-88
Tóm tắt: Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn, bên cạnh đó còn những hạn chế nhất định. Bài viết khái quát những thành tựu đạt được của Đảng trong công tác tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận. Qua đó, tác giả nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác này, điều đó có ý nghĩa tham khảo cho việc tổng kết thực tiễn, phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41414
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.