Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41414
Title: Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới - một số thành tựu và hạn chế
Authors: Lê, Tuấn Vinh
Lê, Thị Điệp
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đổi mới
Nghiên cứu lý luận
Tổng kết thực tiễn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 313 .- Tr.82-88
Abstract: Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn, bên cạnh đó còn những hạn chế nhất định. Bài viết khái quát những thành tựu đạt được của Đảng trong công tác tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận. Qua đó, tác giả nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác này, điều đó có ý nghĩa tham khảo cho việc tổng kết thực tiễn, phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41414
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.