Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41416
Title: Quá trình đổi mới hệ thống tổ chức chỉ đạo và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ở Việt Nam thời kỳ đổi mới
Authors: Đỗ, Hoàng Ánh
Keywords: Quá trình đổi mới
Công nghệ thông tin
Việt Nam
Hệ thống tổ chức chỉ đạo và quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 275 .- Tr.89-92
Abstract: Hệ thống tổ chức chỉ đạo và quản lý nhà nước (QLNN) về công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam đã được đặt nền móng ngay trong thời gian đầu Việt Nam tiến hành công cuộc đối mới (1986 - 1999). Trước những lợi ích to lớn đến từ sự phát triển nhanh chóng của CNTT toàn cầu, nhằm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng lạc hậu về thông tin, hội nhập với thế giới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/CP ngày 04/8/1993 về phát triển CNTT ở Việt Nam. Đây là sự kiện có tính chất mở đường đổi mới QLNN về CNTT ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41416
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.