Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41417
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của thực hành dân chủ trong đảng và định hướng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Hồ Chí Minh
Thực hành dân chủ trong đảng
Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Tập 117, Số 116 .- Tr.2-7,15
Abstract: Thực hành dân chủ (THDC) trong Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41417
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.