Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41434
Title: Xây dựng kế hoạch dạy học chuyên đề “một số bệnh dịch ở người và cách phòng ngừa, điều trị” theo định hướng giáo dục Stem (chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018)
Authors: Bùi, Thùy Liên
Lê, Thị Tâm
Nguyễn, Thị Mỳ
Keywords: Chủ đề học tập
Bệnh dịch
Sinh học
Giáo dục gốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 116 .- Tr.48-53
Abstract: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; kế hoạch số 333/KH-GDĐT ngày 23/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về kế hoạch thí điểm giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Mới nhất là ngày đầu năm học 2020-2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41434
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.