Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41464
Title: Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Thanh Bình
Phạm, Thị Kim Cương
Keywords: Đẩy mạnh học tập
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh
Đội ngũ nhà giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 138 .- Tr.57-61
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, mở mang dân trí. Bởi theo Người, vai trò của giáo dục, đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự hưng thịnh của đất nước. Việc nâng cao, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là động lực của sự phát triển, đưa nước ta tiến tới giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41464
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.65.228


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.