Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41469
Title: Quản lý ngoại hối đối với giao dịch vãng lai tại Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế số
Authors: Phạm, Thị Hoàng Anh
Keywords: Quản lý ngoại hối
Giao dịch vãng lai
Việt Nam
Kinh tế số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 19 .- Tr.2-10
Abstract: Việt Nam đã từng bước thực hiện chính sách tiền đối với giao dịch vãng lai cầu mới của công tác quản lý đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tranh thủ khả năng hợp tác thương mại, đầu tư, hội nhập, chuyển giao công nghệ, tích cực đẩy mạnh gia nhập nền kinh tế số. Chính sách quản lý ngoại hối về giao dịch vãng lai đã tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán, chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai đối với tổ chức, cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41469
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.