Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4149
Title: Ảnh hưởng của kích thích sinh thái đến khả năng tự thụ tinh trong sinh sản cá heo (Yasuhikotakia modesta)
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Dương, Minh Đức
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của kích thích sinh thái đến khả năng tự thụ tinh trong sinh sản cá heo’’ được thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Cần Thơ. Đề tài được bố trí gồm 3 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm gồm 2 nghiệm thức với 3 lần lặp lại và được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Thí nghiệm 1 được bố trí với 2 nghiệm thức: có dòng chảy và không có dòng chảy. Thí nghiệm 2 được bố trí kết hợp với nghiệm thức có dòng chảy của thí nghiệm 1, thí nghiệm 2 có 2 nghiệm thức giá thể khác nhau là gạch ống và ống nhựa cùng với 1 nghiệm thức đối chứng không có giá thể. Thí nghiệm 3 được bố trí kết hợp với nghiệm thức có dòng chảy của thí nghiệm 1 và nghiệm thức giá thể gạch ống của thí nghiệm 2, thí nghiệm 3 có 2 nghiệm thức so sánh ảnh hưởng của tỉ lệ cá đực lên khả năng tự thụ tinh, 2 nghiệm thức có tỉ lệ lần lượt là 1:1 và 2:1. Sau khi kết thúc các thí nghiệm, ở thí nghiệm 1 nghiệm thức có dòng chảy cho kết quả sức sinh sản đạt 76.257 ± 10.760 trứng/kg cá cái, tỉ lệ thụ tinh đạt 36,55 ± 0,6%, tỉ lệ nở đạt 37,26 ± 3,59%, kết quả này có sự khác biết có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức không có kích thích dòng chảy. Kết quả thu được từ 2 nghiệm thức giá thể khác nhau của thí nghiệm 2 có sự khác biệt nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Ảnh hưởng của 2 tỉ lệ cá đực khác nhau ở thí nghiệm 3 cũng không mang lại khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4149
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
635.57 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.