Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41497
Title: Biến đổi văn hóa tinh thần trong cộng đồng tộc người thiểu số tại chỗ ở khu vực Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Authors: Huỳnh, Ngọc Thu
Keywords: Biến đổi văn hóa
Văn hóa tinh thần
Luật tục
Nghi lễ
Tín ngưỡng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 06, Số 03 .- Tr.354-372
Abstract: Trong tiến trình phát triển xã hội tộc người, văn hóa của các nhóm người thiểu số tại chỗ ở khu vực Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng như người Chil, Lat, Xrê, v.v. của tộc người Cơ Ho đã có nhiều biến đổi, đặc biệt là văn hóa tinh thần - một khía cạnh liên quan đến luật tục, diễn xướng dân gian, tín ngưỡng, lễ nghi và lễ hội. Sự biến đổi này là do các yếu tố tác động như: Chính sách của nhà nước, giao lưu văn hóa giữa các tộc người, tiếp nhận tôn giáo mới, và sự chọn lựa duy lý. Để hiểu rõ hơn về thực trạng và phân tích cụ thể những yếu tố tác động, bài viết sử dụng nguồn dữ liệu được thu thập trực tiếp từ cộng đông bằng việc thực hiện phương pháp quan sát - tham dự và phỏng vấn sâu thông qua các đợt điền dã vào năm 2016 và năm 2017. Nguồn dữ liệu sơ cấp này được dùng để phác họa bức tranh rõ nét về thực trạng biến đổi văn hóa tinh thần của tộc người thiểu số tại chỗ ở Lang Biang trong tiến trình phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41497
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.96 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.