Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41497
Nhan đề: Biến đổi văn hóa tinh thần trong cộng đồng tộc người thiểu số tại chỗ ở khu vực Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Tác giả: Huỳnh, Ngọc Thu
Từ khoá: Biến đổi văn hóa
Văn hóa tinh thần
Luật tục
Nghi lễ
Tín ngưỡng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 06, Số 03 .- Tr.354-372
Tóm tắt: Trong tiến trình phát triển xã hội tộc người, văn hóa của các nhóm người thiểu số tại chỗ ở khu vực Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng như người Chil, Lat, Xrê, v.v. của tộc người Cơ Ho đã có nhiều biến đổi, đặc biệt là văn hóa tinh thần - một khía cạnh liên quan đến luật tục, diễn xướng dân gian, tín ngưỡng, lễ nghi và lễ hội. Sự biến đổi này là do các yếu tố tác động như: Chính sách của nhà nước, giao lưu văn hóa giữa các tộc người, tiếp nhận tôn giáo mới, và sự chọn lựa duy lý. Để hiểu rõ hơn về thực trạng và phân tích cụ thể những yếu tố tác động, bài viết sử dụng nguồn dữ liệu được thu thập trực tiếp từ cộng đông bằng việc thực hiện phương pháp quan sát - tham dự và phỏng vấn sâu thông qua các đợt điền dã vào năm 2016 và năm 2017. Nguồn dữ liệu sơ cấp này được dùng để phác họa bức tranh rõ nét về thực trạng biến đổi văn hóa tinh thần của tộc người thiểu số tại chỗ ở Lang Biang trong tiến trình phát triển.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41497
ISSN: 2354-1172
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.