Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41554
Title: Xây dựng lối sống mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Cách sống
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Mọi người
Nét đặc trưng
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 116 .- Tr.174-177
Abstract: Xây dựng lối sống mới cho con người Việt Nam trong thời đại ngày nay-thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đã được Đảng ta quan tâm từ rất sớm, bởi lẽ Đảng ta đã thấm nhuần chân lý của dân tộc: con người là gốc của mọi việc; và cũng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp thì phải tiêu diệt những thói hư, tật xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng" [4, tr. 110].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41554
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.