Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41565
Title: Nhận diện và đấu tranh với những âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Keywords: Đấu tranh
Âm mưu tuyên truyền
Các thế lực thù địch
Chống phá
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 07 .- Tr.14-19
Abstract: Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chi nam cho hành động,...”¹. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách phủ nhận, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta đề chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì vậy, việc nhận diện rõ những luận điệu sai trái, thù địch muốn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta là rất cần thiết để chúng ta có căn cứ đấu tranh, phản bác lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41565
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.59


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.