Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41568
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh qua thực tiễn một số địa phương phía Nam
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Xây dựng
Quản lý cấp tỉnh
Một số địa phương phía Nam
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 07 .- Tr.30-34
Abstract: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh là đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị, là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý. Theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19 - 12 - 2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quản lý gồm: “các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban, phó trưởng ban của tỉnh ủy, thành ủy và tương đương; phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41568
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.