Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41580
Title: Giá trị nhân văn trong luật tục của các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên (qua nghiên cứu lĩnh vực hôn nhân và gia đình)
Authors: Trung, Thị Thu Thủy
Keywords: Giá trị nhân văn trong luật tục
Các dân tộc
Tây Nguyên
Hôn nhân và gia đình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 07 .- Tr.91-95,90
Abstract: Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuy nhiên cơ bản nước ta vẫn là nước nông nghiệp. Nông dân và nông thôn vẫn là địa bàn trọng yếu đóng vai trò quyết định trong xã hội. Thiết chế buôn làng hiện là tổ chức xã hội cơ bản và cổ truyền nhất vần được duy trì và phát huy vai trò trong xã hội Tây Nguyên hiện tại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41580
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.