Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41635
Title: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI LÊN MẬT SỐ VI KHUẨN Serratia nematodiphila
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Lê, Thị Hồng Thanh
Nguyễn, Quang Tiến
Keywords: Công nghệ sinh học
Issue Date: 2020
Abstract: Vi khuẩn Serratia nematodiphila CT-78 đã được chứng minh hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) gây ra trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng. S. nematodiphila CT-78 cũng đã được chứng minh có thể duy trì mật số, hoạt tính sinh học cũng như hiệu quả giảm bệnh sau 12 tháng tồn trữ trong chất mang cám, trấu (độ ẩm 50%) và bột talc độ ẩm (50%-20%). Mục tiêu của đề tài là xác định được môi trường thích hợp nhất cho sự tăng trưởng của vi khuẩn S. nematodiphila CT-78 thông qua việc xây dựng biểu đồ tăng trưởng trong bốn loại môi trường (Nutrient Broth - NB, cám, trấu và bột talc) được chọn khảo sát để xây dựng biểu đồ tăng trưởng bằng hai phương pháp là đo mật độ quang (OD) và trải đếm khuẩn lạc. Đối với môi trường NB, biểu đồ tăng trưởng được xây dựng bằng cả hai phương pháp với mật số vi khuẩn ban đầu khác nhau tương ứng tỷ lệ vi khuẩn 10%, 30%, 50% trong 150 mL môi trường. Kết quả cho thấy vi khuẩn ở bình 10% giống có tốc độ sinh trưởng cao nhất, đạt 5,2×109 tế bào/mL sau 24 giờ bằng phương pháp đo OD và đạt 4,9×109 tế bào/mL sau 14 giờ nuôi bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Khi so sánh tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn trên bốn loại môi trường (NB, cám, trấu, bột talc) bằng phương pháp đếm khuẩn lạc thì kết quả cho thấy môi trường cám, trấu (độ ẩm 50%) cho mật số vi khuẩn cao nhất (đạt 2,5×1010 CFU/g sau 14 giờ nuôi trong môi trường cám và đạt 3,3×1010 CFU/g sau 14 giờ nuôi trong môi trường trấu. Vì vậy, cả hai môi trường cám và trấu đều là môi trường thích hợp cho sự tăng trưởng của vi khuẩn S. nematodiphila CT-78 với tỷ lệ mật số vi khuẩn ban đầu là 10%. Từ khóa: biểu đồ tăng trưởng, bột talc, cám, , Serratia nematodiphila, trấu
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41635
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.