Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41710
Title: Lòng biết ơn và sự an lạc của trẻ vị thành niên - góc nhìn từ tâm lý học tích cực
Authors: Nguyễn, Phước Cát Tường
Trần, Thị Tú Anh
Đinh, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Tuấn Vĩnh
Nguyễn, Ngọc Quỳnh Anh
Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Keywords: Lòng biết ơn
Trẻ vị thành niên
Sự an lạc
Chương trình can thiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 10 .- Tr.26-42
Abstract: Nghiên cứu này giới thiệu mô hình nội hàm khái niệm lòng biết ơn (gratitude) ở trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, bài viết cũng tập hợp, chọn lọc, phân tích và thảo luận những nghiên cứu trên thế giới về mối quan hệ giữa lòng biết ơn và sự an lạc (xcell-being) của trẻ vị thành niên, những chương trình can thiệp nhằm nâng cao lòng biết ơn của trẻ vị thành niên theo tiếp cận Tâm lý học Tích cực. Kết quả các nghiên cứu cho thấy, lòng biết ơn và sự an lạc của trẻ vị thành niên có mối tương quan thuận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41710
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.