Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41724
Nhan đề: Một số vấn đề về cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước
Tác giả: Hoàng Anh
Từ khoá: Cổ phần hóa
Thoái vốn
Hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp Nhà nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 954 .- Tr.24-28
Tóm tắt: Việc sửa đổi quy định về cổ phần hóa, thoái vốn là vấn đề phức tạp, phản ánh và giải quyết các mối quan hệ giữa quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Tuy nhiên, đây lại là những vấn đề rất căn cơ của nền kinh tế cần được kịp thời tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước luôn là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến hộ, công bằng xã hội...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41724
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.