Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41730
Title: Đa dạng hóa và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Trần, Hùng Sơn
Nguyễn, Vĩnh Khương
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Đa dạng hóa
Hiệu quả hoạt động
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 281 .- Tr.44-53
Abstract: Nghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ giữa đa dạng hóa với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa có tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam, theo đó đa dạng hóa thu nhập có tác động dương đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), trong khi đó đa dạng hóa tài sản có tác động dương đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các ngân hàng. Riêng đối với hiệu quả hoạt động có điều chỉnh rủi ro, cá đa dạng hóa thu nhập, đa dạng hóa tài sản và đa dạng hóa địa lý đều có tác động dương đến ROA có điều chỉnh rủi ro, ngược lại đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi lại có tác động âm đến chỉ số này. Cuối cùng, đối với chỉ tiêu ROE có điều chỉnh rủi ro, kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa tài sản tác động dương đến chỉ số này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41730
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.160.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.