Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41732
Title: Ảnh hưởng của sở hữu và quản lý nước ngoài đến khả năng sinh lời trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Hồng
Phạm, Thu Huyền
Đào, Thị Nhung
Nguyễn, Thị Nga
Trần, Thị Kim Ngọc
Nguyễn, Văn Cung
Keywords: Sở hữu nước ngoài
Quản lý của người nước ngoài
Hiệu quả tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 281 .- Tr.54-63
Abstract: Nghiên cứu thực hiện đánh giá sự ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sự tham gia quản lý của người nước ngoài đến khả năng sinh lời của tài sản (ROA) trong các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập gồm 427 doanh nghiệp niêm yết ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Nghiên cứu thực hiện thực hiện kiểm định từng mô hình theo các phương pháp bình phương nhỏ nhất Pooled OLS, đánh giá tác động ngẫu nhiên - (REM) và đánh giá tác động cố định (FEM). Mô hình hiệu quả từ giữa các mô hình là mô hình FEM. Kết quả cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài, quy mô của doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh lời của tài sản. Việc tham gia quản lý của người nước ngoài, thời gian hoạt động, khả năng thanh toán và đòn bẩy tài chính tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời của tài sản. Ngoài ra, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng sinh lời trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41732
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.