Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41742
Nhan đề: Tiêu chí về nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập quốc tế: những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Tác giả: Trần, Quang Tuyến
Lê, Văn Đạo
Từ khoá: Kinh tế thị trường
Hiện đại và hội nhập quốc tế
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 954 .- Tr.62-68
Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hành động cụ thể hướng đến mục tiêu chung này là việc ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3-6-2017, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước những áp lực thích ứng với các thông lệ quốc tế, vấn đề quan trọng đặt ra là phải có tiêu chí cụ thể đánh giá mức độ phát triển kinh tế thị trường và với điều kiện ở Việt Nam, các tiêu chí này phải thống nhất được các yêu cầu bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa với thông lệ được thừa nhận phổ quát của nền kinh tế thị trường thế giới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41742
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.