Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41785
Title: Tòa án hiến pháp Liên bang Đức – Công cụ bảo vệ nhà nước pháp quyền
Authors: Pieroth, Bodo
Keywords: Tòa án Hiến pháp
Nhà nước pháp quyền
Quyền con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.92-97
Abstract: Mô hình Tòa án Hiến pháp Đức là một mô hình tài phán hiến pháp phổ biến nhất trên thế giới và đạt được những thành công đáng ghi nhận. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của Tòa án Hiến pháp Đức trong việc khẳng định và thực thi vị trí tối cao của Hiến pháp đối với các nhà lập pháp, thể hiện ở quyền bãi miễn các luật vi hiến. Đồng thời, tác giả phân tích tác động pháp lý và tác động chính trị của Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức trong việc bảo vệ Nhà nước pháp quyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41785
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.