Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41794
Title: Chế độ dưỡng liêm của Xingapo và một vài gợi ý tham khảo cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Như
Keywords: Chế độ dưỡng liêm của Xingapo
Gợi ý tham khảo cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 954 .- Tr.106-111
Abstract: Một nhân tố đặc biệt quan trọng được khẳng định dẫn đến thành công vượt bậc của Xin-ga-po là khả năng lãnh đạo xuất sắc của những người lãnh đạo ở vị trí đầu tàu đất nước. Họ đồng tâm triển khai thực hiện các chính sách dựa trên một công thức đặc biệt: Tài năng, hiệu quả và trung thực. Liêm chính được xem là phẩm chất cốt lõi, cơ bản, quan trọng hàng đầu, có mối quan hệ chặt chẽ với người lãnh đạo tài năng, trung thực trong nhận thức và hành động. Để bảo đảm, tăng cường tính liêm chính, Xin-ga-po kiên định thực hiện chế độ dưỡng liêm cho đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược trong suốt quá trình phát triển đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41794
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.