Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/418
Title: Bồi dưỡng nhãn quan chính trị cho học viên người dân tộc thiểu số ở các trường sĩ quan trong Quân đội trước việc các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo nhằm chống phá cách mạng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Viết Tiến
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: Nhãn quan chính trị
Học viên người dân tộc thiểu số
Lợi dụng tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 423 .- Tr.52-54
Abstract: Trong xã hội có giai cấp, tôn giáo có quan hệ rất phức tạp với chính trị. Do vậy, để giải quyết đúng vấn đề tôn giáo, mỗi người cần có nhãn quan chính trị đúng đắn. Điều này là cần thiết cho mọi cán bộ sĩ quan trong Quân đội, trong đó có học viên người dân tộc thiểu số. Bài viết đề cập vấn đề bồi dưỡng nhãn quan chính trị cho học viên người dân tộc thiểu số ở các trường sĩ quan trong Quân đội trước vấn đề lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/418
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.