Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4181
Nhan đề: Notes on Metaphire multitheca (Chen, 1938) (Oligochaeta, Megascolecidae) recorded from Vietnam, with descriptions of two new species
Tác giả: Nguyễn, Đức Anh
Nguyễn, Thanh Tùng
Từ khoá: Annelida
Pheretima
Amynthas
Earthworm
New species
Taxonomy
Năm xuất bản: 2015
Tùng thư/Số báo cáo: ZooKeys;506 .- p.127-136
Tóm tắt: The paper deals with Pheretima multitheca multitheca Chen, 1938 recorded from Vietnam (non Pheretima multitheca Chen, 1938 now in Metaphire from Hainan Island). As a result, a new species, Amynthas erroneous sp. n., is revealed from materials which were previously misidentified as Pheretima multitheca multitheca. The new species is obviously distinguished from other Amynthas species by multiple spermathecal pores lateroventral in intersegments 5/6/7/8/9, and presence of two pairs of crescentic genital markings in xviii. In addition, another new species, Amynthas nhonmontis sp. n., is described and easily recognized by multiple spermathecal pores ventral in intersegments 5/6/7/8 and three pairs of genital markings in xvii, xix and xx.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4181
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.88 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.59.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.