Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41831
Title: Mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Nhìn từ sự tham gia của nông dân và ứng dụng khoa học và công nghệ
Authors: Đỗ, Hoài Nam
Khúc, Thị Thanh Vân
Nguyễn, Kim Toàn
Keywords: Tích tụ ruộng đất
Tập trung ruộng đất
Dồn điền đổi thửa
Cánh đồng lớn
Sự tham gia của nông dân
Khoa học và công nghệ
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.50-59
Abstract: Mô hình tích tụ đất đai tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có những khác biệt so với cả nước. Hình thức đồn điền đổi thửa không áp dụng được tại vùng đất này. Cánh đồng lớn là mô hình tập trung ruộng đất được nhiều người nông dân hưởng ứng và chỉ tập trung vào việc sản xuất lúa. Việc tham gia của nông dân và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào mô hình cánh đồng lớn được thực hiện rộng khắp vùng ĐBSCL. Nhằm đánh giá thực trạng quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất ở vùng đất này hiện nay, cũng như thúc đẩy sự tham gia của nông dân và ứng dụng KH&CN vào các mô hình tích tụ và tập trung ruộng đất, hài viết tiếp cận các mô hình tích tụ và tập trung ruộng đất ở ĐBSCL từ hai khía cạnh: sự tham gia của nông dân và ứng dụng KH&CN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41831
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.