Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41906
Title: Phát triển chuỗi giá trị ngành chè hướng tới sản xuất hữu cơ: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Khôi
Tô, Linh Hương
Phạm, Thị Bích Thủy
Keywords: Chè hữu cơ
Chuỗi giá trị chè
Chè Việt Nam
Kinh nghiệm chè thế giới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.60-69
Abstract: Muốn nâng cao giá trị gia tăng cho ngành chè, thực tiễn cho thấy có thể tiếp cận theo nhiều cách khác nhau từ phía đầu vào như nguyên liệu hay tiếp cận từ phía đầu ra như marketing, tìm kiếm thị trường... Tuy nhiên, muốn có một ngành chè bền vững và hiệu quả, sản xuất chè cần phải hướng tới sản xuất hữu cơ, phát triển chuỗi giá trị ngành chè theo hướng hữu cơ. Bài viết này trình bày những kinh nghiệm mà một số quốc gia đã thực hiện để gia tăng giá trị cho sản phẩm chè trên nền tảng sản xuất hữu cơ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41906
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.