Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41916
Nhan đề: Đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố vai trò chủ đạo của ý thức hệ XHCN từ cải cách mở cửa đến nay
Tác giả: Nguyễn, Trọng Bình
Từ khoá: ĐCS Trung Quốc
Trào lưu tư tưởng
Ý thức XHCN
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.3-13
Tóm tắt: Từ cải cách mở cửa đến nay, dưới sự tác động của nhiều nhân tố, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều trào lưu tư tưởng khác nhau. Trong bối cảnh này, tăng cường vai trò chủ đạo và chỉ đạo của ý thức hệ xã hội chủ nghĩa (XHCN) (cốt lõi là chủ nghĩa Mác-Lênin) có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc. Trên cơ sở khái lược các trào lưu tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trung Quốc hiện nay, bài viết đề cập đến việc củng cố vai trò chỉ đạo của ý thức hệ XHCN trong bối cảnh xuất hiện nhiều trào lưu tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41916
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.