Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41938
Title: Tác động của biện pháp phi thuế quan của Trung Quốc đối với trái cây tươi xuất khẩu từ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hằng
Phạm, Hương Quỳnh
Đỗ, Thị Mai Anh
Trần, Minh Quân
Nguyễn, Thị Thu Uyên
Keywords: Biện pháp phi thuế quan
Thương mại Việt – Trung
Trái cây tươi
Trung Quốc
Việt Nam
Xuất khẩu nông sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.69-79
Abstract: Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trái cây tươi lớn nhất của Việt Nam. Trong nhiều năm gần đây, Trung Quốc đang ngày càng gia tăng áp dụng các biện pháp phi thuế quan (NTM) gây ra những rào cản hạn chế và tác động đến hoạt động xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam. Bài nghiên cứu kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm chỉ ra những khó khăn và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biện pháp phi thuế quan của Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra rằng ba nhóm biện pháp NTM mà doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam gặp phải và gây ảnh hưởng lớn nhất gồm: Biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS), kiểm tra trước khi giao hàng và kiểm soát giá. Bên cạnh đó, chi phí tổn thất do NTM tăng 1% thì giá trị xuất khẩu trái cây tươi tăng 0,68%, và số lượng NTM tăng 1% thì giá trị xuất khẩu trái cây tươi giảm 1,7%. Ngoài ra, trong quá trình đáp ứng yêu cầu và ứng phó với các NTM của Trung Quốc, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi gặp phải ba khó khăn lớn nhất đó là thủ tục rườm rà, sự hạn chế của các đơn vị cấp giấy phép và yêu cầu của các NTM quá cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41938
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.