Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41940
Title: Triển khai áp dụng IFRS: kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hằng
Keywords: Triển khai
Áp dụng
IFRS
Kinh nghiệm
Quốc tế
Giải pháp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.16-18
Abstract: Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc lập BCTC theo IFRS ngày càng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam cũng đã trở thành thành viên chính thức của nhiều tổ chức quốc tế như WTO, IMF, ASEAN, tham gia FTA, APEC, CEPT, ACE nên việc từng bước xây dựng hệ thống VAS theo hướng hội nhập IFRS cũng là xu hướng tất yếu. Cùng với sự phát triển và hội nhập, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống khuôn khổ kế toán nói riêng. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung trình bày bài học kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam khi triển khai áp dụng IFRS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41940
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.