Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41951
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học nhóm của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Hồ, Thị Thủy Tiên
Nguyễn, Ngọc Trân
Hồ, Thị Khánh Linh
Keywords: Phân tích
Yếu tố ảnh hưởng
Động cơ học nhóm
Sinh viên
Khoa Kinh tế
Quản trị kinh doanh
Trưòng Đại học Đồng Tháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.40-42
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học nhóm của sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy cho thấy với 30 biến quan sát được gom thành 5 yếu tố gồm: (1) Nhận thức bản thân, (2) Mục tiêu học tập nhóm, (3) Rèn luyện kỹ năng, (4) Bạn bè, (5) Môi trường học nhóm. Sau khi phân tích hồi quy còn lại 2 yếu tố với 9 biến quan sát có ảnh hưởng đến động cơ học nhóm của sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, bao gồm các yếu tố: (1) Nhận thức bản thân, (2) Mục tiêu học tập nhóm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41951
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.