Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41957
Title: Tiềm lực phát triển ngành công nghiệp cơ khí của thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Authors: Trương, Minh Huy Vũ
Keywords: Công nghiệp
Cơ khí
Hồ Chí Minh
Bối cảnh
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.47-49
Abstract: Thực tế là Cách mạng công nghệ lần thứ 4 đã mang đến một môi trường hay còn có thể xem là một cộng đồng tương tác bởi máy móc và công nghệ. Theo đó, các dữ liệu cần có hệ thống xử lý thành thông tin có ích cho việc sản xuất. Bài viết này đề cập đến cơ sở lý luận liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực trạng ngành cơ khí của thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá các tiềm lực phát triển của ngành trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Từ đó, giúp các nghiên cứu tiếp theo có căn cứ để xây dựng các giải pháp phù hợp cho ngành cơ khí của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41957
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.