Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41965
Title: Xây dựng thẻ điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập
Authors: Nguyễn, Bá Chinh
Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Xây dựng
Thẻ điểm cân bằng
Đánh giá
Hiệu quả
Hoạt động
Công ty TNHH
Kiểm toán
Tư vấn
Độc lập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.56-58
Abstract: Hiện nay, đã có nhiều mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động hiện đại sử dụng đến các chỉ tiêu phi tài chính. Trong các mô hình đó, Thẻ điểm cân bằng (BSC) được nhiều học giả nghiên cứu cũng như được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao dựa trên tính hữu dụng của nó đối với việc đánh giá hiệu quả. Thẻ điểm cân bằng được coi là công cụ quản lý chiến lược, biến chiến lược thành các hành động cụ thể. Do đó, nhóm tác giả đã xây dựng Thẻ điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41965
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.