Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41966
Title: Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học
Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền
Đào, Thế Sơn
Vũ, Quang Huy
Keywords: Phát triển
Ứng dụng
Công nghệ thông tin
Trường Đại học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.59-61
Abstract: Bài viết nghiên cứu những nhân tố tác động đến việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong hoạt động đào tạo tại các trường đại học. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng, để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đại học, cần có các hỗ trợ về trang thiết bị cũng như kỹ thuật cho người dùng ở các đối tượng khác nhau như: sinh viên, giảng viên và các nhà quản lý; đồng thời cần có các biện pháp để người dùng cảm nhận được tính dễ sử dụng của các ứng dụng công nghệ thông tin được công nghệ đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41966
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.