Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41974
Title: Bàn về báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Keywords: Báo cáo tài chính
Đơn vị hành chính sự nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.74-76
Abstract: Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng báo cáo'tài chính nhà nước, báo cáo của Tổng Kế toán nhà nước. Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác nên phải có trách nhiệm chấp hành quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Hiện nay, quy định liên quan đến công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp đã tương đối đầy đủ, trong đó có quy định về lập báo cáo tài chính. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định hiện hành, đồng thời đưa ra một số điểm mà các đơn vị cần lưu ý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41974
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.