Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41978
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay
Authors: Dương, Thị Thuý Hà
Hà, Thị Tình
Keywords: Giải pháp
Chất lượng
Hoạch định
Chính sách công
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.83-85
Abstract: Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hội nhập toàn diện, đời sống kinh tế xã hội thay đổi với tốc độ vô cùng lớn, thế giới liên tục diễn ra các cuộc khủng hoảng kinh tế, chiến tranh thương mại, dịch bệnh toàn cầu... ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước và đời sống nhân dân. Chính vì vậy đòi hỏi Nhà nước ban hành các chính sách công để giải quyết các vấn đề đó. Tuy nhiên quá trình hoạch định chính sách công đang gặp phải một số vấn đề hạn chế. Chính vì vậy đi tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạch định chính sách công có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế nhanh và mạnh như hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41978
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.