Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41989
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công chức tại các đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Authors: Phan, Quan Việt
Nguyễn, Văn Chi
Đinh, Hoàng Anh Tuấn
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Sự hài lòng
Công việc
Công chức
Ban dân tộc
Bình Thuận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.107-109
Abstract: Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, có nhân cách, đạo đức lối sống, có kiến thức và năng lực đảm bảo hoạt động thực tiễn, hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ dược giao, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gắn bó với nhân dân là những vấn đề cơ bản, quan trọng được Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm. Đồng thời, đó cũng là một trong những nội dung quan trọng, bức xúc của công cuộc cải cách hành chính, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu của nền hành chính dân chủ, hiện đại. Với những thực tiễn đã nêu trên, vấn đề đánh giá sự hài lòng trong công việc của công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại các đơn vị thuộc Ban Dân tộc Bình Thuận hiện nay là vấn đề rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41989
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.