Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41998
Title: Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các chất chiết từ thân cây xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Mor)
Authors: Vũ, Thị Nguyệt
Nguyễn, Tiến Đạt
Lê, Mai Hương
Trần, Thị Hồng Hà
Nguyễn, Hồng Chuyên
Nguyễn, Thị Hằng
Đặng, Đình Kim
Keywords: Xạ đen
Methyl cafeate
Oresbiusin B
Hoạt tính gây độc
Tế bào ung thư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.145-152
Abstract: Bài báo đề cập đến việc đánh giá khả năng gây độc lên một số dòng tế bào ung thư của cao chiết và của một số chất phân lập được từ thân cây Xạ đen Ehretia asperula Zoll. & Mort. Các cao chiết phân đoạn của thân cây xạ đen đều thể hiện hoạt tính với ít nhất một dòng tế bào ung thư. Cao chiết phân đoạn n-hexan thể hiện hoạt tính với 3 dòng tế bào ung thư là ung thư gan (Hep-G2), ung thư vú (MCF-7) và ung thư cổ tử cung (HeLa) với các giá trị IC50 tương ứng là 28,3 µg/ml, 14,42 µg/ml và 18,59 µg/ml. Cao chiết phân đoạn MeOH, cao chiết phân đoạn etyl axetat và cao chiết phân đoạn H2O chỉ có hoạt tính với dòng tế bào MCF-7 với các giá trị IC50 lần lượt là 16,45 µg/ml, 13,4 µg/ml và 39,78 µg/ml. Đã phân lập được 6 chất sạch từ thân cây xạ đen, bao gồm daucosterol, coniferaldehyde, methyl caffeate, 9’-methoxydehydrodiconiferyl alcohol, oresbiusin B và axit vanillic Chất methyl caffeate thể hiện hoạt tính đối với các dòng thế bào Hep-G2, HeLa và MCF-7 với các giá trị IC50 tương ứng là 2,83 µg/ml, 3,38 µg/ml và 4,4 µg/ml. Chất oresbiusin B chỉ thể hiện hoạt tính với dòng tế bào Hep G2 với giá trị IC50 là 9,89 µg/ml. Ba chất còn lại là coniferaldehyde, 9’-methoxydehydrodiconiferyl alcohol và axit vanillic không có khả năng gây độc trên các dòng tế bào ung thư này. Kết quả thu nhận được cho thấy việc sử dụng các cao chiết tiềm năng của xạ đen thu từ Hòa Bình làm thực phẩm chức năng trong việc phòng và hỗ trợ điều trị ung thư là khả thi và có triển vọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41998
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.