Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42012
Nhan đề: Vận dụng và giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đào, Thị Minh Thảo
Từ khoá: Mối quan hệ biện chứng
Tồn tại xã hội
Ý thức xã hội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Quan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận quan trọng giúp chúng ta nhận thức đúng và cải tạo xã hội một cách khoa học, hiệu quả. Bài viết phân tích một số thành công và hạn chế của Việt Nam khi vận dụng mối quan hộ này trong công cuộc đổi mới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong giai đoạn hiện nay nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42012
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.