Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42013
Title: Quan niệm của Ph.Ăngghen về tư duy lý luận và ý nghĩa hiện thời của quan niệm đó
Authors: Trần, Sỹ Phán
Keywords: Ph.Ăngghen
Tư duy lý luận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.12-19
Abstract: Trên cơ sở phân tích quan niệm của Ph.Ăngghen về cơ sở hình thành và phát triển tư duy lý luận; về tính khoa học, cũng như về vai trò của tư duy lý luận, bài viết cho rằng, để phát triển tư duy lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, chúng ta cần phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nâng cao hơn nữa ý thức coi trọng tư duy lý luận của cán bộ, đảng viên nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42013
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.