Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42015
Title: Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiện nay
Authors: Vũ, Đặng Phúc
Keywords: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước
Quyền lực nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.29-33
Abstract: Trong bộ máy nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có vị trí rất quan trọng, là nơi trực tiếp thực thi các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do các cơ quan trung ương đề ra. Việc thực thi hoạt động quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tùy tiện, lạm quyền, vượt quyền, tham nhũng,... của đội ngũ cán bộ, công chức. Do vậy, phân tích những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42015
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.